รูปแบบการเขียนเรีัยงความแก้กระทู้ธรรม

 

 

ความกระทู้ธรรมชั้นตรี

(๑) ..................สุภาษิตบทตั้ง.....................
....................คำแปล......................
(๒)ณ บัดนี้.................................................. .................................................. ....................................

.................................................. .................................................. .................................................. .......................
(๓)คำว่า.............อธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง (ประมาณ 8-10บรรทัด).... ................................................
.................................................. .................................................. .................................................. .......................
.................................................. .................................................. .................................................. ........................
.................................................. .................................................. .................................................. ........................
.................................................. .................................................. .................................................. ........................
.................................................. .................................................. .................................................. ........................
.................................................. .................................................. .................................................. ........................
.......................................สมดังสุภาษิตที่มาใน......( ที่มาของสุภาษิต).......ว่า
(๔) ......................สุภาษิตเชื่อม........................
... ...................คำแปล..........................
(๕) คำว่า............. อธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง (ประมาณ 7-10 บรรทัด).................................................... .....
.................................................. .................................................. .................................................. ........................
.................................................. .................................................. .................................................. ........................
.................................................. .................................................. .................................................. .........................
. (๖)สรุปความว่า (ประมาณ 5 บรรทัด) .................................................. .................................................. .......
.................................................. .................................................. .................................................. .......................
.................................................. .................................................. .................................................. ........................
............................................สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้น ว่า
(๗)
......................สุภาษิตบทตั้ง.........................
........................คำแปล.............................
ดังนัยพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ ฯ (๘)

(ธรรมศึกษาชั้นตรี กำหนดให้เขียน ๒ หน้ากระดาษเว้นบรรทัดขึ้นไป)

 

   

เพื่อนบ้าน

ธรรมะเดลิเวอรี

ฟังธรรมดอมคอม

พระสมรักษ์  ญาณธีโร

พระปิยะโรจน์

jozho.net

พระไตรปิฎก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.โท

      สุภาษิตตั้ง (เข้ากลางหน้ากระดาษ)

      คำแปล     (เข้ากลางหน้ากระดาษ)

 

                     บทนำ      บัดนี้  จักได้อธิบายขยายความตามพุทธศาสนภาษิตที่ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้น  พอเป็น

แนวทางในการศึกษาและปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

                     อธิบายสุภาษิตตั้ง .........................................................(๑๐  - ๑๕  บรรทัด )...........    

........... สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาใน...... (ที่มาของศาสนสุภาษิตเชื่อม )   ว่า

 ( พุทธศาสนสุภาษิตเชื่อม ครั้งที่ ๑ )

คำแปล

                    อธิบายสุภาษิตเชื่อม.....................................................( ๗- ๑๐   บรรทัด)...............

............สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาใน...... (ที่มาของศาสนสุภาษิตเชื่อม )   ว่า

 ( พุทธศาสนสุภาษิตเชื่อม ครั้งที่ ๒)

คำแปล

                    อธิบายสุภาษิตเชื่อม.....................................................( ๗- ๑๐   บรรทัด)...............

...........................................................................................................

                   สรุป.......(  ๕ - ๘ บรรทัด ).....................................................................................

......................................สมดังสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นว่า

  พุทธศาสนสุภาษิตตั้ง

 คำแปล

 ดังได้อธิบายมาด้วยประการ ฉะนี้ฯ

(ธรรมศึกษาชั้นโท กำหนดให้เขียน ๓ หน้ากระดาษเว้นบรรทัดขึ้นไป)

 

 

 

 

รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.เอก

      สุภาษิตตั้ง (เข้ากลางหน้ากระดาษ)

      คำแปล     (เข้ากลางหน้ากระดาษ)

 

                                                                                                                     บทนำ      บัดนี้  จักได้อธิบายขยายความตามพุทธศาสนภาษิตที่ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้น  พอเป็น

                                                                                                                                                     แนวทางในการศึกษาและปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

                                                                                              อธิบายสุภาษิตตั้ง .........................................................(๑๐  - ๑๕  บรรทัด )...........    

                                                                ........... สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาใน...... (ที่มาของศาสนสุภาษิตเชื่อม )   ว่า

 ( พุทธศาสนสุภาษิตเชื่อม ครั้งที่ ๑ )

คำแปล

                                                                                             อธิบายสุภาษิตเชื่อม.....................................................( ๗- ๑๐   บรรทัด)...............

                                                               ............สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาใน...... (ที่มาของศาสนสุภาษิตเชื่อม )   ว่า

( พุทธศาสนสุภาษิตเชื่อม ครั้งที่ ๒ )

คำแปล

                                                                                           อธิบายสุภาษิตเชื่อม.....................................................( ๗- ๑๐   บรรทัด)...............

                                                              ............สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาใน...... (ที่มาของศาสนสุภาษิตเชื่อม )   ว่า

 ( พุทธศาสนสุภาษิตเชื่อม ครั้งที่ ๓ )

คำแปล

                                                                                            อธิบายสุภาษิตเชื่อม.....................................................( ๗- ๑๐   บรรทัด)...............

                                                                 ...........................................................................................................

                                                                                             สรุป.......(  ๕ - ๘ บรรทัด ).....................................................................................

                                                                  ......................................สมดังสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นว่า

  พุทธศาสนสุภาษิตตั้ง

 คำแปล

                                                                                                                                      ดังได้อธิบายมาด้วยประการ ฉะนี้ฯ

(ธรรมศึกษาชั้นเอก กำหนดให้เขียน ๔ หน้ากระดาษเว้นบรรทัดขึ้นไป)

 


Powered by AIWEB